Kategórie
Články Materská škola Webstránka

OZNAM

Prechod na novú web stránku od 1.4.2023, informácie o Materskej škole sa dozviete na:

Kategórie
Články

OZNAM

Riaditeľka Materskej školy, Ševčenkova 35, Bratislava si dovoľujem touto cestou vám oznámiť že dňa 2. 9. 2022 udeľujem na základe §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov z prevádzkových a organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

Prevádzka MŠ bude od 5. 9. 2022 od 6:30 hod.

Kategórie
Články

Zmena prevádzky MŠ – 22.7.2022

OZNAM

Vážení rodičia,
dovoľujem si vás touto cestou informovať o zmene prevádzky
materskej školy

dňa 22.7.2022

Prevádzka MŠ bude
od 6:30 – 15:30 hod
Vzhľadom na dlhodobé vysoké teploty nad 35°C, ktoré neumožňujú
pobyt detí vonku obzvlášť v popoludňajších hodinách, triedy
a prevádzkové miestnosti nie sú klimatizované, teda sú prehriate, čo
výrazne sťažuje prácu s deťmi. Detský i dospelý organizmus reaguje
na tieto teploty a materská škola nie je schopná za týchto podmienok
zabezpečiť ochranu zdravia detí a zamestnancov.
Uvedené opatrenia realizujeme v nadväznosti na príslušné
ustanovenia vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 99/2016 o podrobnostiach a ochrane zdravia pred záťažou teplom
a chladom.

V prípade pretrvávajúcich vysokých teplôt bude operatívne upravená
prevádzka MŠ aj v týždni od 25.7.-29.7.2022

Riaditeľka MŠ

Kategórie
Články

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2022/2023

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka po dohode s riaditeľkami jednotlivých materských škôl (ďalej len „MŠ“) so zriaďovateľom sa uskutoční

v termíne od 2.mája do 6.mája 2022

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí a zástupcov zariadenia sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“), v zmysle § 59 ods. 1, 2 školského zákona, budú prijímať:

deti vo veku od 3 rokov

prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

V zmysle § 59a zákona č.245/2008 Z.z. školského zákona plní povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre deti nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

Ostatné podmienky prijímania na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy sa po prijatí všetkých detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, budú prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

a) deti, ktoré nedovŕšia do 31.08.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude v školskom roku 2022/2023 žiadať o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky; zákonný zástupca takéhoto dieťaťa k žiadosti priloží aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (uprednostnené budú deti, ktoré majú trvalý pobyt na spádovej ulici),

b) súrodenci detí, ktoré budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole aj v školskom roku 2022/2023,

c) ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:

deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,

deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,

deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

Možnosti podania žiadostí

Riadne vyplnenú, oboma zákonnými zástupcami podpísanú a pediatrom potvrdenú žiadosť aj s prílohami,

 môžete podať:

1) osobne do rúk riaditeľky alebo zástupkyne materskej školy v dňoch 

2.-3.5.2022 v čase od 8,00 hod. do 16,30 hod.,

4.-6.5.2022 v čase od 8,00 hod. do 13,00 hod.,

            2) doporučene poštou

Elektronické žiadosti vyplnené cez web MŠ budú akceptované až po doručení MŠ v tlačenej podobe aj s prílohami v určenom termíne.

!Do poznámky na žiadosti treba uviesť všetky materské školy, do ktorých si podávate žiadosť.!

Ak podávate žiadosť o prijatie iba do našej materskej školy, do poznámky napíšte ,,žiadna“.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom najneskôr do 30. júna 2022.

Oznam prijímanie do MŠ:  

Tlačivo žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ: 

 Spádové materské školy:  

Vyhlásenie- splnomocnenie:

Vyhlásenie-podpis žiadosti zákonným zástupcom

Dotazník pripravenosti dieťaťa:

Kategórie
Články

Prerušená prevádzka MŠ

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude v dňoch 1.2.2022 až 4.2.2022 (vrátane) prevádzka celej materskej školy prerušená. Opätovné obnovenie prevádzky materskej školy bude 7.2.2022

riaditeľka

Kategórie
Články

Rozhodnutie o prerušení prevádzky MŠ

Kategórie
Články

Prevádzkové pokyny

Vážení rodičia,
na základe Školského semaforu zo dňa 26.11.2021, ktorým sa riadi školské
vyučovanie vás informujeme na zmenu podmienok vstupu do budovy materskej
školy v časti „Základné prevádzkové pokyny“.
Základné prevádzkové pokyny
•Pri ceste do/zo školy sa žiak/zamestnanec riadi aktuálnymi opatreniami Úradu
verejného zdravotníctva SR a pokynmi miestne príslušného regionálneho úradu
verejného zdravotníctva. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského
zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný)
so
súhlasom riaditeľa.
• V prípade väčších škôl, a teda aj väčšieho počtu skupín/tried, je nutné rozdeliť
nástup do školy na niekoľko časových úsekov (napr. od 7:30 hod do 8:30 hod v 10
min. intervaloch) alebo využiť väčšie množstvo vchodov do školy a určiť presné
miesta vstupu (prípadne času) pre jednotlivé skupiny/triedy, aby nedochádzalo k
premiešavaniu žiakov.
• Ranný filter: – materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9
písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia, – ostatným druhom škôl odporúčame vykonávať ranný filter vo všetkých
farbách okresov COVID Automatu; pokiaľ sa riaditeľ rozhodne zaistiť
bezpečnosť a ochranu zdravia. a žiakov zavedením ranného filtra (napr. meranie
teploty), je pre žiakov záväzný.
• Škola zverejnení oznam podmienok vstupu do školy na vchodových dverách a
webovom sídle školy (Príloha č.3). Na komunikáciu externých osôb so školou počas
úradných (stránkových) hodín sa využíva dištančný spôsob komunikácie (písomne,
e- mail, a pod.).
Celé znenie Školského semafora nájdete na adrese:
https://www.minedu.sk/data/att/21286.pdf
Z uvedeného vyplýva, že VSTUP do budovy MŠ Ševčenkova je povolený len
osobám v režime OP (očkovaný, prekonaný).

Kategórie
Články

Vianočné prázdniny

Vážení rodičia,
vzhľadom k zmene termínu vianočných prázdnin, nebude MŠ Ševčenkova
v prevádzke od 20.12.2021 do 7.1.2022, preto vás prosíme, nahláste záujem
o náhradnú materskú školu do 8.12.2021 triednym učiteľkám.
V prevádzke:
MŠ Holíčska 30 – 20. 12. 2021 – 23. 12. 2021
MŠ Strečnianska 2 – 27. 12. 2021 – 31. 12. 2021
MŠ Bradáčova 4 – 03. 01. 2022 – 07. 01. 2022

Kategórie
Články

Formulár na posúdenie príjmu

Vážení rodičia, 

ak chcete využiť dotáciu na stravu pre vaše dieťa, je potrebné odovzdať vyplnený Formulár na posúdenie príjmu pre dotáciu na stravovanie na 5. poschodí č.dv. 501 na oddelení sociálnych vecí a rodiny. Formulár si môžete buď vytlačiť alebo osobne vyzdvihnúť v materskej škole vo svojich triedach od pani učiteľky.


riaditeľka

Kategórie
Články

Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

dovoľujeme si vás touto cestou pozvať na stretnutie Rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční o 16:00 v priestoroch školskej jedálne dňa:

7.9.2021 triedy: MAČIATKA, VEVERIČKY, LIENKY, MYŠKY, ŽABKY – NEPREDŠKOLÁCI

8.9.2021 triedy: KURIATKA, VČIELKY, JEŽKOVIA, ŽABKY – PREDŠKOLÁCI

Za dodržania protipandemických opatrení.

číslo účtu pre potreby platieb školného: SK32 0900 0000 0051 1752 2323

Kategórie
Články

Oznam

k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“)

Na základe pokynov UPSVaR vyzývame zákonných zástupcov tých detí, ktoré budú navštevovať v školskom roku 2021/2022 ZŠ alebo MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a s ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, aby predložili na oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (5.poschodie, kancelária č. 501) vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Formulár v tlačenej podobe je k dispozícii na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Dotácia na stravu sa bude poskytovať na dieťa, ktoré žije v domácnosti:

 1. ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
 2. alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
 3. alebo v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil/nemohol uplatniť na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (tzv. zvýšený daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona
  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) na vyživované dieťa (uvedené sa týka len detí v poslednom ročníku materskej školy, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a detí v základnej škole, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku)
 4. alebo v ktorej si ani jeden člen domácnosti nemohol uplatniť na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (tzv. zvýšený daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona
  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) na vyživované dieťa z dôvodu veku dieťaťa (uvedené sa týka len detí v poslednom ročníku materskej školy, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a detí v základnej škole, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku).

Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.10.2021 do 31.12.2021 pre dieťa podľa bodov a) až d) je termín na predloženie vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu 8. september 2021.

Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.11.2021 do 31.12.2021 pre dieťa podľa bodov a) a b) je možné predložiť vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj po 8. septembri 2021.

Pre poskytnutie dotácie na stravu po 1.1.2022 pre dieťa podľa bodov a) až d) bude potrebné predložiť vyplnený nový Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Termín uzávierky bude včas zverejnený na našom webovom sídle.

Bližšie informácie k dotáciám na stravu vám poskytne:

Mgr. Kvetoslava Biljnjová, kvetoslava.biljnjova@petrzalka.sk, +421-2-68 288 857, 0947 487 062

Mgr. Jana Guľová, jana.gulova@petrzalka.sk, 0947 487 498

Kategórie
Články

Informačný list pre zákonných zástupcov novoprijatých detí

Základné info o MŠ:– zriaďovateľ je MČ Bratislava Petržalka, Kutlíkova 17,- MŠ sa nachádza v lokalite Dvory, má 30 rokov a je umiestnená v dvojpavilónovej účelovej budove (MŠ A DJ), s počtom 8 tried – zapísaných je 175 detí, – tel. č. MŠ: 63 826 877/ mobil: 0947 487 456- tel.č. na vedúcu ŠJ – – pre potreby rodičov sú stránkové dni: viď. pútač pre rodičov, aj telefonicky, resp. mailom: mssevcenkova35@gmail.com,

Predškolská výchova v MŠ – Predprimárne vzdelávanie detí:– v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, poskytuje MŠ deťom spravidla vo veku od 3 do 6 rokov predprimárne vzdelávanie – t. z. že nenahrádza rodinnú výchovu, ale ju dopĺňa o výchovu a vzdelávanie v rámci plnenia Štátneho vzdelávacieho programu (úlohy a ciele dané štátom) a Školského vzdelávacieho programu, ktorý je vypracovaný MŠ a je vyprofilovaný na podmienky a zameranie školy,Zameranie ŠkVP: – podpora zdravia, zdravý životný štýl, národné povedomie a národná hrdosť, ľudová tvorivosť – výchova spevom a k spevu, spolupráca s rodinou,- v rámci edukačných aktivít smerom k deťom je dominantná hra – všetky jej formy, – od 1.9.2021 v materskej škole pôsobí aj psychológ, na ktorého sa v prípade potreby môže obrátiť každý zákonný zástupca a rovnako aj učiteľky – v prípade, že dieťa má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby alebo navštevuje iné odborné pracovisko je potrebné o danom fakte informovať učiteľky v triede a riaditeľku,

Info o prevádzke MŠ:– prevádzka materskej školy: od 2.9. 2021 od 6:30 do 17:00 hod– budova je sprístupnená rodičom od 6:30-8:00, v čase obeda 11:50- 13:00, popoludní od 14:45-17:00. Neskorší príchod nahlásiť buď deň vopred, alebo telefonicky najneskôr do 8:00 hod v daný deň.- organizácia tried: od 6:30-7:00 sa deti schádzajú v zbernej triede (telocvični) od 7:00 sa deti schádzajú v triedach, do ktorých sú zaradené. V prípade priaznivého počasia sme s deťmi na školskom dvore. – prevádzka MŠ býva prerušená na jeden mesiac (júl – august), v čase vedľajších prázdnin je MŠ otvorená – zmena v organizácii tried (spájanie tried, čerpanie dovoleniek zamestnancov), v obidvoch prípadoch učiteľky zisťujú dochádzku detí,- v prípade nespokojnosti riešiť problém najskôr s učiteľkou v triede, až potom sa prosím obrátiť na riaditeľku,- v prípade potreby môžete na prevzatie dieťaťa z MŠ splnomocniť aj inú osobu na základe vypísaného Splnomocnenia (dieťa by malo byť staršie ako 12 rokov),- v prípade podozrenia, že dieťa je choré môže učiteľka odmietnuť prevziať dieťa, alebo odporučí rodičovi, aby priniesol lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Po každej neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako 3 dni z dôvodu choroby je potrebné priniesť potvrdenie od lekára, že dieťa je zdravé a môže navštevovať MŠ. V prípade, že neprítomnosť dieťaťa bola dlhšia ako 5 dní z iného dôvodu ako je choroba, rodič podpíše vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, v ktorom sa jeho dieťa zdržiavalo počas neprítomnosti v MŠ. Lieky sa v MŠ deťom nepodávajú!- v prípade, že si rodič nepríde pre dieťa do skončenia prevádzky školy, bude dieťa odnesené na Políciu – ďalšie riešenie (neskorý príchod telefonicky nahlásiť).

Nástup do MŠ a adaptácia na školu:– adaptácia (netýka sa detí v povinnom predprimárnom vzdelávaní – predškoláci): ide o postupné privykanie si na podmienky MŠ v priebehu aspoň 1-3 týždňov, postupne po pár hodinách po dohode s učiteľkami v triede (1 týždeň: 2-3 hod., 2.týždeň: postupne aj s obedom, 3.týždeň: postupne aj so spánkom). Adaptačný pobyt je bez prítomnosti rodičov. Pri odovzdaní dieťaťa učiteľke sa zbytočne nezdržiavať v triede, pri odchode domov – pri pobyte vonku sa taktiež nezdržiavať (zobrať si dieťa a opustiť školský areál). Pripraviť dieťa na nástup do MŠ – oboznámiť ho s tým, že pôjde od rodičov, že tam budú pani učiteľky, ktoré je potrebné počúvať, upozorniť deti na to, aby nebili druhé deti, a že nemôžu odísť z MŠ. Pri nástupe musí každý rodič odovzdať pani učiteľke „ Dotazník a vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka“ , že dieťa je v čase nástupu zdravé a môže navštevovať školské zariadenie,- dieťa by malo mať pri príchode do MŠ zvládnuté aspoň základné sebaobslužné a hygienické návyky: obuť a vyzuť sa, niečo si vedieť obliecť a vyzliecť, piť z pohára, najesť sa lyžičkou, jesť chlieb, umyť si ruky, použiť uterák a toaletu,- do skrinky vložiť každému dieťaťu náhradné oblečenie (spodnú bielizeň, tričko, tepláky, pančuchy, ponožky), papučky (nie Crocs, šľapky), hrebeň- zakázané: nosiť plienky, cumle, stravu z domu, nápoje, hračky- v prípade, že dieťa je zverené do starostlivosti len jednému rodičovi, alebo je súdom nariadená iná forma starostlivosti o dieťa je potrebné priniesť Rozhodnutie zo súdu, ktoré o tom vypovedá!!!, – v prípade neskoršieho nástupu je potrebné priniesť potvrdenie od lekára. V prípade dlhodobejšieho zdravotného problému je nutné túto skutočnosť oznámiť učiteľkám a riaditeľke, priniesť potvrdenie od lekárky so Žiadosťou o prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ.Neoznámené nenastúpenie do MŠ bude riešené ukončením dochádzky dieťaťa do MŠ!

Poplatky:- 40 ,- €/ mesiac (podľa VZN) – príspevok na úhradu nákladov spojených s výchovou a vzdelávaním ( na čiastočnú úhradu elektriny, plynu, vody). Platí sa šekom, alebo elektronicky, vždy k 10. dňu v mesiaci, každé dieťa bude mať od septembra priradený VS (rovnaký aj pre školskú jedáleň), ktorý je potrebný pri platbe uvádzať – identifikátor dieťaťa. Platby sa môže uhradiť aj na niekoľko mesiacov dopredu (najviac do konca kalendárneho roka, t.z. do XII). Neuhrádzanie poplatku je dôvodom na ukončenie dochádzky dieťa do MŠ! – 50€ / 1.polrok – rodičovský príspevok – platí sa šekom na účet RZMŠ – financie sa používajú na poistenie deti (krádež a zdravotné poistenie), všetky akcie školy (divadlá, výlety, …), pranie bielizne (posteľné, uteráky), hygienický materiál (toaletný papier, hygienické vreckovky, zubná pasta a mydlo), potreby tried, všeobecný materiál, výzdobu školy, darčeky pre deti, hračky a inventár školy,- krúžky sa týkajú len najstarších 5-6 roč. detí,- cca. 30 €/mesiac za plne odstravované stravné – šeky vydáva vedúca ŠJ, vždy sa platí 1mesiac dopredu – nejasnosti s platbami riešiť len s vedúcou ŠJ, (používať ako identifikátor rovnaký VS)

Aktivity školy:- všetky aktivity sú na pútačoch vo všetkých vchodoch, ako aj na web stránke školy: www.mssevcenkova.sk, RZMŠ má aktívny aj profil na FB- mesačne sa organizujú divadielka, ako aj iné kultúrne podujatia,- spoločné podujatia pre deti a rodičov- krúžková činnosť pre deti jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky- aktívne RZMŠ na škole,- možnosť prispieť 2% z daní do RZMŠ – financie sa využívajú na obnovu inventáru školy, školského dvora a iných potrieb školy,- na všetky akcie potrebuje od rodičov Informovaný súhlas!!!- v období zvýšeného rizika šírenia COVID -19 sa všetky aktivity a akcie školy budú riadiť nariadeniami RÚVZ a odporúčaniami MŠ ŠR ako aj školským semaforom a štátnym Covid automatom.

Kategórie
Články

Oznam k dotácií na stravu

Kategórie
Články

Komunitný život v Petržalke

Vážení zákonní zástupcovia, milé deti pozývame Vás, aby ste zažili program „Komunitný život v Petržalke“.

Kategórie
Články

Sčítanie detí

Vážení rodičia,

na základe žiadosti od Štatistického úradu SR a v mene zamestnancov MČ BA-Petržalka  by sme Vás chceli Vážení rodičia požiadať o realizáciu sčítania Vašich detí, v prípade, že ste tak neurobili (resp. ste na to zabudli, nestihli). Prosíme Vás, aby ste Vaše deti sčítali – najneskôr do nedele 13. 6. 2021 – dokedy prebieha asistované sčítanie obyvateľov v našej mestskej časti Bratislava–Petržalka.

Urobiť tak môžete už len:

osobnou návštevou kontaktných miest, ktorých zoznam a otváracie hodiny nájdete tu: https://www.petrzalka.sk/scitanie/. Alebo využitím mobilného sčítacieho asistenta, ktorý by prišiel priamo k Vám domov, ak tak požiadate miestny úrad o pridelenie asistenta, nahlásením tejto skutočnosti na telefónnom čísle 0947 487 777. Chceme Vás požiadať Vážení rodičia, aby si nenechávali túto povinnosť sčítať sa, resp. sčítať svoje deti, na poslednú chvíľu.

Vopred  Vám milí rodičia ďakujeme za spoluprácu.  

Riaditeľka

Kategórie
Rodičovské združenie

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE PREPLATKU ZRPŠ

Dobrý deň rodičia,

výbor Rodičovské združenie pri MŠ Ševčenkova 35 sa rozhodol z dôvodu prerušenia školskej dochádzky v škoslkom roku 2020/2021 a vzniknutej pandémie COVID 19 vrátiť časť členského poplatku zo ZRPŠ vo výške 30,- Euro/dieťa.

Spôsob vrátenia preplatku bude nasledovný:

 

Kategórie
Články

Prevádzka MŠ

Vážení rodičia,

od 13.5.2021 bude materská škola v prevádzke bez obmedzení.

riaditeľka

Kategórie
Články

Prevádzka dňa 12.5.2021

Vážení rodičia,

dňa 12.05.2021 DNES je MŠ v prevádzke do 16:30 hod. Bližšie informácie v mailovej pošte.

riaditeľka

Kategórie
Rodičovské združenie

Rodičovský príspevok na školský rok 2020-2021 – 2.polrok

Pripomíname rodičom, že príspevok na Rodičovské združenie treba uhradiť do 15.5.2021

Kategórie
Články

Termín a podmienky na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre šk. rok 2021/2022

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa v zmysle § 59 ods.1 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní do materskej školy budú prijímať deti: 

 1. spravidla deti vo veku od 3 rokov (deti, ktoré v roku 2021 dovŕšia vek 3 roky), do 6 rokov ich veku,
 2. prednostne deti, PRE KTORÉ JE PLNENIE PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA POVINNÉ
  V zmysle § 59a zákona 245/2008 Z.z. školského zákona povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v obci, kde má trvalý pobyt (spádová škola), ak zákonný zástupca nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť a j v inej ako spádovej materskej škole povinné predprimárne vzdelávanie ak ho riaditeľ tejto materskej školy príjme.
 3. Prednostne deti, ktorých súrodenci už navštevujúci materskú školu budú aj v nasledujúcom školskom roku navštevovať materskú školu podľa voľnej kapacity.

  Písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením o zdravotnom stave, vrátane informácie o očkovaní predložia zákonní zástupcovia materskej škole prostredníctvom emailu, poštou alebo osobne. Tlačivo “ Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským“ je možné stiahnuť z webového sídla www.petrzalka.skwww.mssevcenkova.sk.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy a vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Žiadosti na šk. rok 2021/22 sa budú prijímať v termíne
od 3. mája do 7.mája 2021

e-mailom na mssevcenkova@petrzalka.sk
alebo osobne bezkontaktne v zalepenej obálke v čase od 9:00 – 12:00 hod do pripravenej schránky pri hlavnom vchode do MŠ 
alebo poštou MŠ Ševčenkova 35, 851 01 Bratislava
V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona riaditeľka rozhodne do 15.6.2021 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022
Bližšie informácie k prijímaniu detí do MŠ poskytne zákonným zástupcom detí v každej MŠ riaditeľka MŠ, jej zástupkyňa alebo pedagogická zamestnankyňa poverená zastupovaním riaditeľky MŠ.

Kategórie
Články

OZNAM

Vážení rodičia, v prípade, že pracujete v kritickej infraštruktúre alebo povaha vašej práce neumožňuje vykonávať ju z domu (obaja zákonní zástupcovia) a potrebujete vaše dieťa umiestniť  v MŠ Iľjušinova v období 18.1.- 22.1. 2021 oznámte túto skutočnosť riaditeľke mailom mssevcenkova35@gmail.com do 13.1.2021 do 13:00 hod.

Kategórie
Články Webstránka

OZNAM

Vážení rodičia,

V zmysle § 150a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „školský zákon“) a § 1 ods. 4 vyhlášky č.
541/2021 Z. z.
o materskej škole vás informujeme o dočasnom prerušení prevádzky

Materskej školy, Ševčenkova 35, Bratislava z hygienicko-epidemiologických dôvodov
(vysoká chorobnosť) od 20. 12. 2022 do 22. 12. 2022 a riaditeľka na dňa 23. 12. 2022
poskytuje riaditeľské voľno v zmysle § 150 školského zákona.

riaditeľka

Kategórie
Články

Prerušená prevádzka MŠ

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude v dňoch 14.12.-16.12.2022 (vrátane) prevádzka celej materskej školy prerušená. Opätovné obnovenie prevádzky materskej školy bude 19.12.2022.

Kategórie
Články

OZNAM

Dňa 31.10.2022 bude prevádzka v MŠ Ševčenkova 35, Bratislava, na základe stanoviska zriaďovateľa Mestskej časti Bratislava-Petržalka, prerušená.

Kategórie
Články

OZNAM

Riaditeľka Materskej školy, Ševčenkova 35, Bratislava si dovoľujem touto cestou vám oznámiť že dňa 2. 9. 2022 udeľujem na základe §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov z prevádzkových a organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

Prevádzka Materskej školy bude od 5. 9. 2022 od 6:30 hod.