Kategórie
Články

Oznam

k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“)

Na základe pokynov UPSVaR vyzývame zákonných zástupcov tých detí, ktoré budú navštevovať v školskom roku 2021/2022 ZŠ alebo MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a s ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, aby predložili na oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (5.poschodie, kancelária č. 501) vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Formulár v tlačenej podobe je k dispozícii na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Dotácia na stravu sa bude poskytovať na dieťa, ktoré žije v domácnosti:

  1. ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
  2. alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
  3. alebo v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil/nemohol uplatniť na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (tzv. zvýšený daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona
    č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) na vyživované dieťa (uvedené sa týka len detí v poslednom ročníku materskej školy, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a detí v základnej škole, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku)
  4. alebo v ktorej si ani jeden člen domácnosti nemohol uplatniť na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (tzv. zvýšený daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona
    č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) na vyživované dieťa z dôvodu veku dieťaťa (uvedené sa týka len detí v poslednom ročníku materskej školy, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a detí v základnej škole, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku).

Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.10.2021 do 31.12.2021 pre dieťa podľa bodov a) až d) je termín na predloženie vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu 8. september 2021.

Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.11.2021 do 31.12.2021 pre dieťa podľa bodov a) a b) je možné predložiť vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj po 8. septembri 2021.

Pre poskytnutie dotácie na stravu po 1.1.2022 pre dieťa podľa bodov a) až d) bude potrebné predložiť vyplnený nový Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Termín uzávierky bude včas zverejnený na našom webovom sídle.

Bližšie informácie k dotáciám na stravu vám poskytne:

Mgr. Kvetoslava Biljnjová, kvetoslava.biljnjova@petrzalka.sk, +421-2-68 288 857, 0947 487 062

Mgr. Jana Guľová, jana.gulova@petrzalka.sk, 0947 487 498