Kategórie
Články

Informačný list pre zákonných zástupcov novoprijatých detí

Základné info o MŠ:– zriaďovateľ je MČ Bratislava Petržalka, Kutlíkova 17,- MŠ sa nachádza v lokalite Dvory, má 30 rokov a je umiestnená v dvojpavilónovej účelovej budove (MŠ A DJ), s počtom 8 tried – zapísaných je 175 detí, – tel. č. MŠ: 63 826 877/ mobil: 0947 487 456- tel.č. na vedúcu ŠJ – – pre potreby rodičov sú stránkové dni: viď. pútač pre rodičov, aj telefonicky, resp. mailom: mssevcenkova35@gmail.com,

Predškolská výchova v MŠ – Predprimárne vzdelávanie detí:– v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, poskytuje MŠ deťom spravidla vo veku od 3 do 6 rokov predprimárne vzdelávanie – t. z. že nenahrádza rodinnú výchovu, ale ju dopĺňa o výchovu a vzdelávanie v rámci plnenia Štátneho vzdelávacieho programu (úlohy a ciele dané štátom) a Školského vzdelávacieho programu, ktorý je vypracovaný MŠ a je vyprofilovaný na podmienky a zameranie školy,Zameranie ŠkVP: – podpora zdravia, zdravý životný štýl, národné povedomie a národná hrdosť, ľudová tvorivosť – výchova spevom a k spevu, spolupráca s rodinou,- v rámci edukačných aktivít smerom k deťom je dominantná hra – všetky jej formy, – od 1.9.2021 v materskej škole pôsobí aj psychológ, na ktorého sa v prípade potreby môže obrátiť každý zákonný zástupca a rovnako aj učiteľky – v prípade, že dieťa má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby alebo navštevuje iné odborné pracovisko je potrebné o danom fakte informovať učiteľky v triede a riaditeľku,

Info o prevádzke MŠ:– prevádzka materskej školy: od 2.9. 2021 od 6:30 do 17:00 hod– budova je sprístupnená rodičom od 6:30-8:00, v čase obeda 11:50- 13:00, popoludní od 14:45-17:00. Neskorší príchod nahlásiť buď deň vopred, alebo telefonicky najneskôr do 8:00 hod v daný deň.- organizácia tried: od 6:30-7:00 sa deti schádzajú v zbernej triede (telocvični) od 7:00 sa deti schádzajú v triedach, do ktorých sú zaradené. V prípade priaznivého počasia sme s deťmi na školskom dvore. – prevádzka MŠ býva prerušená na jeden mesiac (júl – august), v čase vedľajších prázdnin je MŠ otvorená – zmena v organizácii tried (spájanie tried, čerpanie dovoleniek zamestnancov), v obidvoch prípadoch učiteľky zisťujú dochádzku detí,- v prípade nespokojnosti riešiť problém najskôr s učiteľkou v triede, až potom sa prosím obrátiť na riaditeľku,- v prípade potreby môžete na prevzatie dieťaťa z MŠ splnomocniť aj inú osobu na základe vypísaného Splnomocnenia (dieťa by malo byť staršie ako 12 rokov),- v prípade podozrenia, že dieťa je choré môže učiteľka odmietnuť prevziať dieťa, alebo odporučí rodičovi, aby priniesol lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Po každej neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako 3 dni z dôvodu choroby je potrebné priniesť potvrdenie od lekára, že dieťa je zdravé a môže navštevovať MŠ. V prípade, že neprítomnosť dieťaťa bola dlhšia ako 5 dní z iného dôvodu ako je choroba, rodič podpíše vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, v ktorom sa jeho dieťa zdržiavalo počas neprítomnosti v MŠ. Lieky sa v MŠ deťom nepodávajú!- v prípade, že si rodič nepríde pre dieťa do skončenia prevádzky školy, bude dieťa odnesené na Políciu – ďalšie riešenie (neskorý príchod telefonicky nahlásiť).

Nástup do MŠ a adaptácia na školu:– adaptácia (netýka sa detí v povinnom predprimárnom vzdelávaní – predškoláci): ide o postupné privykanie si na podmienky MŠ v priebehu aspoň 1-3 týždňov, postupne po pár hodinách po dohode s učiteľkami v triede (1 týždeň: 2-3 hod., 2.týždeň: postupne aj s obedom, 3.týždeň: postupne aj so spánkom). Adaptačný pobyt je bez prítomnosti rodičov. Pri odovzdaní dieťaťa učiteľke sa zbytočne nezdržiavať v triede, pri odchode domov – pri pobyte vonku sa taktiež nezdržiavať (zobrať si dieťa a opustiť školský areál). Pripraviť dieťa na nástup do MŠ – oboznámiť ho s tým, že pôjde od rodičov, že tam budú pani učiteľky, ktoré je potrebné počúvať, upozorniť deti na to, aby nebili druhé deti, a že nemôžu odísť z MŠ. Pri nástupe musí každý rodič odovzdať pani učiteľke „ Dotazník a vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka“ , že dieťa je v čase nástupu zdravé a môže navštevovať školské zariadenie,- dieťa by malo mať pri príchode do MŠ zvládnuté aspoň základné sebaobslužné a hygienické návyky: obuť a vyzuť sa, niečo si vedieť obliecť a vyzliecť, piť z pohára, najesť sa lyžičkou, jesť chlieb, umyť si ruky, použiť uterák a toaletu,- do skrinky vložiť každému dieťaťu náhradné oblečenie (spodnú bielizeň, tričko, tepláky, pančuchy, ponožky), papučky (nie Crocs, šľapky), hrebeň- zakázané: nosiť plienky, cumle, stravu z domu, nápoje, hračky- v prípade, že dieťa je zverené do starostlivosti len jednému rodičovi, alebo je súdom nariadená iná forma starostlivosti o dieťa je potrebné priniesť Rozhodnutie zo súdu, ktoré o tom vypovedá!!!, – v prípade neskoršieho nástupu je potrebné priniesť potvrdenie od lekára. V prípade dlhodobejšieho zdravotného problému je nutné túto skutočnosť oznámiť učiteľkám a riaditeľke, priniesť potvrdenie od lekárky so Žiadosťou o prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ.Neoznámené nenastúpenie do MŠ bude riešené ukončením dochádzky dieťaťa do MŠ!

Poplatky:- 40 ,- €/ mesiac (podľa VZN) – príspevok na úhradu nákladov spojených s výchovou a vzdelávaním ( na čiastočnú úhradu elektriny, plynu, vody). Platí sa šekom, alebo elektronicky, vždy k 10. dňu v mesiaci, každé dieťa bude mať od septembra priradený VS (rovnaký aj pre školskú jedáleň), ktorý je potrebný pri platbe uvádzať – identifikátor dieťaťa. Platby sa môže uhradiť aj na niekoľko mesiacov dopredu (najviac do konca kalendárneho roka, t.z. do XII). Neuhrádzanie poplatku je dôvodom na ukončenie dochádzky dieťa do MŠ! – 50€ / 1.polrok – rodičovský príspevok – platí sa šekom na účet RZMŠ – financie sa používajú na poistenie deti (krádež a zdravotné poistenie), všetky akcie školy (divadlá, výlety, …), pranie bielizne (posteľné, uteráky), hygienický materiál (toaletný papier, hygienické vreckovky, zubná pasta a mydlo), potreby tried, všeobecný materiál, výzdobu školy, darčeky pre deti, hračky a inventár školy,- krúžky sa týkajú len najstarších 5-6 roč. detí,- cca. 30 €/mesiac za plne odstravované stravné – šeky vydáva vedúca ŠJ, vždy sa platí 1mesiac dopredu – nejasnosti s platbami riešiť len s vedúcou ŠJ, (používať ako identifikátor rovnaký VS)

Aktivity školy:- všetky aktivity sú na pútačoch vo všetkých vchodoch, ako aj na web stránke školy: www.mssevcenkova.sk, RZMŠ má aktívny aj profil na FB- mesačne sa organizujú divadielka, ako aj iné kultúrne podujatia,- spoločné podujatia pre deti a rodičov- krúžková činnosť pre deti jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky- aktívne RZMŠ na škole,- možnosť prispieť 2% z daní do RZMŠ – financie sa využívajú na obnovu inventáru školy, školského dvora a iných potrieb školy,- na všetky akcie potrebuje od rodičov Informovaný súhlas!!!- v období zvýšeného rizika šírenia COVID -19 sa všetky aktivity a akcie školy budú riadiť nariadeniami RÚVZ a odporúčaniami MŠ ŠR ako aj školským semaforom a štátnym Covid automatom.

Pridaj komentár