Kategórie
Články

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2022/2023

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka po dohode s riaditeľkami jednotlivých materských škôl (ďalej len „MŠ“) so zriaďovateľom sa uskutoční

v termíne od 2.mája do 6.mája 2022

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí a zástupcov zariadenia sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“), v zmysle § 59 ods. 1, 2 školského zákona, budú prijímať:

deti vo veku od 3 rokov

prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

V zmysle § 59a zákona č.245/2008 Z.z. školského zákona plní povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre deti nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

Ostatné podmienky prijímania na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy sa po prijatí všetkých detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, budú prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

a) deti, ktoré nedovŕšia do 31.08.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude v školskom roku 2022/2023 žiadať o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky; zákonný zástupca takéhoto dieťaťa k žiadosti priloží aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (uprednostnené budú deti, ktoré majú trvalý pobyt na spádovej ulici),

b) súrodenci detí, ktoré budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole aj v školskom roku 2022/2023,

c) ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:

deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,

deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,

deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

Možnosti podania žiadostí

Riadne vyplnenú, oboma zákonnými zástupcami podpísanú a pediatrom potvrdenú žiadosť aj s prílohami,

 môžete podať:

1) osobne do rúk riaditeľky alebo zástupkyne materskej školy v dňoch 

2.-3.5.2022 v čase od 8,00 hod. do 16,30 hod.,

4.-6.5.2022 v čase od 8,00 hod. do 13,00 hod.,

            2) doporučene poštou

Elektronické žiadosti vyplnené cez web MŠ budú akceptované až po doručení MŠ v tlačenej podobe aj s prílohami v určenom termíne.

!Do poznámky na žiadosti treba uviesť všetky materské školy, do ktorých si podávate žiadosť.!

Ak podávate žiadosť o prijatie iba do našej materskej školy, do poznámky napíšte ,,žiadna“.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom najneskôr do 30. júna 2022.

Oznam prijímanie do MŠ:  

Tlačivo žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ: 

 Spádové materské školy:  

Vyhlásenie- splnomocnenie:

Vyhlásenie-podpis žiadosti zákonným zástupcom

Dotazník pripravenosti dieťaťa: