Kategórie
Články Materská škola Webstránka

OZNAM

Prechod na novú web stránku od 1.4.2023, informácie o Materskej škole sa dozviete na:

Kategórie
Články Webstránka

OZNAM

Vážení rodičia,

V zmysle § 150a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „školský zákon“) a § 1 ods. 4 vyhlášky č.
541/2021 Z. z.
o materskej škole vás informujeme o dočasnom prerušení prevádzky

Materskej školy, Ševčenkova 35, Bratislava z hygienicko-epidemiologických dôvodov
(vysoká chorobnosť) od 20. 12. 2022 do 22. 12. 2022 a riaditeľka na dňa 23. 12. 2022
poskytuje riaditeľské voľno v zmysle § 150 školského zákona.

riaditeľka

Kategórie
Články

Prerušená prevádzka MŠ

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude v dňoch 14.12.-16.12.2022 (vrátane) prevádzka celej materskej školy prerušená. Opätovné obnovenie prevádzky materskej školy bude 19.12.2022.

Kategórie
Články

OZNAM

Dňa 31.10.2022 bude prevádzka v MŠ Ševčenkova 35, Bratislava, na základe stanoviska zriaďovateľa Mestskej časti Bratislava-Petržalka, prerušená.

Kategórie
Články

OZNAM

Riaditeľka Materskej školy, Ševčenkova 35, Bratislava si dovoľujem touto cestou vám oznámiť že dňa 2. 9. 2022 udeľujem na základe §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov z prevádzkových a organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

Prevádzka MŠ bude od 5. 9. 2022 od 6:30 hod.

Kategórie
Články

OZNAM

Riaditeľka Materskej školy, Ševčenkova 35, Bratislava si dovoľujem touto cestou vám oznámiť že dňa 2. 9. 2022 udeľujem na základe §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov z prevádzkových a organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

Prevádzka Materskej školy bude od 5. 9. 2022 od 6:30 hod.

Kategórie
Články

Zmena prevádzky MŠ – 22.7.2022

OZNAM

Vážení rodičia,
dovoľujem si vás touto cestou informovať o zmene prevádzky
materskej školy

dňa 22.7.2022

Prevádzka MŠ bude
od 6:30 – 15:30 hod
Vzhľadom na dlhodobé vysoké teploty nad 35°C, ktoré neumožňujú
pobyt detí vonku obzvlášť v popoludňajších hodinách, triedy
a prevádzkové miestnosti nie sú klimatizované, teda sú prehriate, čo
výrazne sťažuje prácu s deťmi. Detský i dospelý organizmus reaguje
na tieto teploty a materská škola nie je schopná za týchto podmienok
zabezpečiť ochranu zdravia detí a zamestnancov.
Uvedené opatrenia realizujeme v nadväznosti na príslušné
ustanovenia vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 99/2016 o podrobnostiach a ochrane zdravia pred záťažou teplom
a chladom.

V prípade pretrvávajúcich vysokých teplôt bude operatívne upravená
prevádzka MŠ aj v týždni od 25.7.-29.7.2022

Riaditeľka MŠ

Kategórie
Články

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2022/2023

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka po dohode s riaditeľkami jednotlivých materských škôl (ďalej len „MŠ“) so zriaďovateľom sa uskutoční

v termíne od 2.mája do 6.mája 2022

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí a zástupcov zariadenia sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“), v zmysle § 59 ods. 1, 2 školského zákona, budú prijímať:

deti vo veku od 3 rokov

prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

V zmysle § 59a zákona č.245/2008 Z.z. školského zákona plní povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre deti nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

Ostatné podmienky prijímania na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy sa po prijatí všetkých detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, budú prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

a) deti, ktoré nedovŕšia do 31.08.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude v školskom roku 2022/2023 žiadať o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky; zákonný zástupca takéhoto dieťaťa k žiadosti priloží aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (uprednostnené budú deti, ktoré majú trvalý pobyt na spádovej ulici),

b) súrodenci detí, ktoré budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole aj v školskom roku 2022/2023,

c) ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:

deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,

deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,

deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

Možnosti podania žiadostí

Riadne vyplnenú, oboma zákonnými zástupcami podpísanú a pediatrom potvrdenú žiadosť aj s prílohami,

 môžete podať:

1) osobne do rúk riaditeľky alebo zástupkyne materskej školy v dňoch 

2.-3.5.2022 v čase od 8,00 hod. do 16,30 hod.,

4.-6.5.2022 v čase od 8,00 hod. do 13,00 hod.,

            2) doporučene poštou

Elektronické žiadosti vyplnené cez web MŠ budú akceptované až po doručení MŠ v tlačenej podobe aj s prílohami v určenom termíne.

!Do poznámky na žiadosti treba uviesť všetky materské školy, do ktorých si podávate žiadosť.!

Ak podávate žiadosť o prijatie iba do našej materskej školy, do poznámky napíšte ,,žiadna“.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom najneskôr do 30. júna 2022.

Oznam prijímanie do MŠ:  

Tlačivo žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ: 

 Spádové materské školy:  

Vyhlásenie- splnomocnenie:

Vyhlásenie-podpis žiadosti zákonným zástupcom

Dotazník pripravenosti dieťaťa:

Kategórie
Články

Prerušená prevádzka MŠ

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude v dňoch 1.2.2022 až 4.2.2022 (vrátane) prevádzka celej materskej školy prerušená. Opätovné obnovenie prevádzky materskej školy bude 7.2.2022

riaditeľka

Kategórie
Články

Rozhodnutie o prerušení prevádzky MŠ