Stanovy Rodičovského združenia pri Materskej škole Ševčenkova 35

Článok 1
Základné ustanovenia

1. Názov občianskeho združenia je „Rodičovské združenie pri Materskej škole Ševčenkova 35“. Oficiálna skratka je RZMŠ.
2. RZMŠ je združenie rodičov a priaznivcov pri Materskej škole na Ševčenkovej ulici v Bratislave.
3. Sídlo RZMŠ je na Ševčenkovej ulici č. 35, 851 01 Bratislava.

Článok 2
Cieľ a činnosť

1. Cieľom RZMŠ je spolupracovať s pedagogickým zborom a orgánmi štátnej správy najmä pri realizácii pedagogického projektu „Zdravá škola“ a napomáhať:
a) pri dosiahnutí zdravšieho spôsobu života u všetkých, ktorí v škole pracujú alebo s ňou prichádzajú do styku,
b) pri výchove a vzdelávaní detí založených na princípoch humanizmu, vlastenectva, vedeckosti a demokracie,
c) pri ochrane práv detí zakotvených v Dohovore o právach dieťaťa s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti,
d) pri ochrane záujmov rodičov detí vyplývajúcich z ich zodpovednosti za výchovu a vzdelávanie detí v zmysle zákona o rodine,
e) pri ochrane učiteľov s morálnym kreditom proti nátlaku a intrigánstvu,
f) pri vytváraní vhodných podmienok najmä s dôrazom na bezpečnosť, pocit istoty a spolupatričnosti so školou v intenciách priaznivej psychosociálnej klímy v škole,
g) pri údržbe a modernizácii interiéru a exteriéru materskej školy.

2. Činnosť:
a) podieľa sa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov,
b) ochraňuje deti pred negatívnymi metódami vo výchove a vzdelávacom procese, stresovými situáciami a pred ich nadmerným zaťažovaním,
c) podieľa sa na ochrane zdravia detí a podporuje ich zdravý telesný a psychický vývin,
d) vplýva na zabezpečenie racionálneho stravovania v materskej škole,
e) zhromažďuje námety, pripomienky a oprávnené požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí v materskej škole a spolupracuje pri ich riešení,
f) prispieva k zlepšovaniu pohybu detí v materskej škole,
g) napomáha rozvoju záujmovej činnosti detí a rodičov, spolupracuje s vedením materskej školy pri organizovaní škôl v prírode, lyžiarskych, plaveckých, korčuliarskych výcvikov….,
h) pri rozvoji záujmovej činnosti spolupracuje s detskými, mládežníckymi, športovými, pedagogickými a zdravotníckymi organizáciami.

Článok 3
Členstvo

1. Členstvo v RZMŠ vzniká podpisom rodiča do Zoznamu členov RZMŠ a zaplatením členského príspevku vo výške a v lehote stanovenej valným zhromaždením.
2. Členstvo zaniká:
a) skončením dochádzky dieťaťa do materskej školy,
b) písomným vystúpením,
c) zánikom školy,
d) zánikom RZMŠ.
3. Dokladom o členstve je potvrdenie o zaplatení príspevku na daný školský rok.
4. Ak sa členom v RZMŠ stane rodič počas školského roku z dôvodu, že dieťa začalo prvú dochádzku v materskej škole počas školského roku, výška prvého členského príspevku sa vypočíta pomerne podľa mesiacov, v ktorých dieťa malo dochádzku v materskej škole.
5. Každý člen má 1 hlas.
6. Člen platí členský príspevok vo výške, ktorá sa rovná násobku počtu detí rodiča navštevujúcich materskú školu a výšky členského príspevku schváleného podľa článku 6 bod 2. písm. g).

Článok 4
Práva a povinnosti členov

1. Člen má právo:
a) obracať sa na orgány RZMŠ s podnetmi a sťažnosťami,
b) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov RZMŠ,
c) podávať návrhy na zmeny v organizácii RZMŠ,
d) prostredníctvom svojich zástupcov zúčastňovať sa na zasadnutí výkonného výboru,
e) voliť a byť volený do výkonného výboru.
2. Povinnosti člena sú:
a) dodržiavať stanovy RZMŠ,
b) plniť uznesenia výkonného výboru a valného zhromaždenia,
c) aktívne sa podieľať na činnosti RZMŠ,
d) každoročne zaplatiť členský príspevok vo výške a v lehote stanovenej valným zhromaždením.

Článok 5
Orgány RZMŠ

1. Najvyšším orgánom RZMŠ je valné zhromaždenie.
2. Výkonným orgánom RZMŠ je výkonný výbor.
3. Predsedníctvo RZMŠ tvorí predseda Výkonného výboru, podpredseda Výkonného výboru a hospodár.
4. Štatutárny orgán RZMŠ, ktorý zastupuje organizáciu vo vonkajších vzťahoch, tvorí predseda Výkonného výboru a podpredseda Výkonného výboru.
5. Kontrolný orgán, ktorý kontroluje hospodárenie RZMŠ, je revízna komisia.

Článok 6
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je zhromaždenie všetkých členov.
2. Valné zhromaždenie:
a) schvaľuje stanovy RZMŠ ich zmeny a doplnky,
b) volí a odvoláva členov výkonného výboru,
c) volí a odvoláva členov revíznej komisie,
d) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu RZMŠ,
e) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
f) rozhoduje o zániku RZMŠ,
g) schvaľuje výšku a splatnosť členského príspevku.
3. Valné zhromaždenie zvoláva výkonný výbor najmenej raz do roka a podľa potreby. Výkonný výbor zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej polovica členov. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa zíde akýkoľvek počet členov, pričom rozhoduje väčšinou hlasov prítomných.
4. Členovia môžu prijímať rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia. Návrh uznesenia predkladá členom Výkonný výbor spolu s listinou o hlasovaní. V listine o hlasovaní člen vyjadrí svoj názor, či súhlasí alebo nesúhlasí s navrhovaným uznesením. Uznesenie je schválené, ak s jeho znením vyjadrila v listine o hlasovaní súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov.

Článok 7
Výkonný výbor

1. Výkonný výbor je výkonným orgánom RZMŠ, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť RZMŠ v období medzi valnými zhromaždeniami.
2. Výkonný výbor má 5-7 členov a jeho funkčné obdobie je 1 rok. Výkonný výbor sa schádza podľa potreby, najmenej 1x za 3 mesiace. Jeho rokovanie zvoláva a riadi predseda Výkonného výboru . Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov a rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov.
3. Výkonný výbor najmä:
a) spomedzi svojich členov volí a odvoláva predsedu Výkonného výboru, podpredsedu Výkonného výboru a hospodára RZMŠ,
b) riadi a zabezpečuje činnosť RZMŠ,
c) zvoláva a pripravuje rokovanie valného zhromaždenia,
d) vypracováva správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení RZMŠ,
e) rozhoduje o dobrovoľnom rozpustení RZMŠ, ak sa valné zhromaždenie nezíde po troch opakovaných výzvach,
f) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie RZMŠ,
g) na základe odporúčania riaditeľky školy rozhoduje o žiadostiach členov o úľavu z členského príspevku v prípadoch členov, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne v iných odôvodnených prípadoch,
h) rozhoduje o vylúčení členov zo združenia.
4. Výkonný výbor môže na zabezpečenie svojej činnosti:
a) ustanovovať tajomníka, resp. výkonného pracovníka na zabezpečenie činnosti,
b) so súhlasom predsedu Výkonného výboru odmeňovať svojich najaktívnejších členov za ich činnosť.

Článok 8
Predsedníctvo a štatutárny orgán

1. Predseda Výkonného výboru zvoláva a riadi zasadnutie výkonného výboru.
2. Predsedníctvo, ktoré tvorí predseda Výkonného výboru, podpredseda Výkonného výboru a hospodár, rieši naliehavé problémy medzi zasadnutiami výkonného výboru.
3. Štatutárny orgán, ktorý tvorí predseda Výkonného výboru a podpredseda Výkonného výboru, zastupuje RZMŠ vo vonkajších právnych vzťahoch a reprezentuje organizáciu.

Článok 9
Revízna komisia

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom RZMŠ, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
2. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom výbore.
3. Revízna komisia má najmenej troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa najmenej dvakrát ročne, jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Revízna komisia je znášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia prijíma väčšinou hlasov prítomných členov.
4. Revízna komisia:
a) kontroluje hospodárenie organizácie, upozorňuje výkonný výbor na nedostatky a navrhuje mu riešenie na ich odstránenie,
b) kontroluje dodržiavanie stanov,
c) vypracováva revíznu správu ku dňu konania valného zhromaždenia.

Článok 10
Hospodárenie RZMŠ

1. RZMŠ hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, vedie príslušnú evidenciu.
2. Zdrojmi majetku sú:
a) členské príspevky,
b) dary od fyzických a právnických osôb,
c) dotácie od právnických osôb,
d) výnosy z majetku,
e) príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov RZMŠ,
f) príjem z podielu 2% zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb.
3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá Výkonný výbor.
4. K 31.12. v bežnom roku vykoná Výkonný výbor kontrolu platenia príspevkov. Neplatiaci členovia budú upozornení na povinnosť zaplatiť členský príspevok. Ak člen napriek výzve príspevok nezaplatí bez vážnych dôvodov, môže byť zo združenia vylúčený.

Článok 11
Zánik RZMŠ

1. RZMŠ zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
2. Ak zaniká RZMŠ dobrovoľným rozpustením, Výkonný výbor určí likvidátora. Pri likvidácii RZMŠ sa najprv uhradia všetky pohľadávky organizácie. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na školské a charitatívne účely.

Článok 12
Záverečné ustanovenia

Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.

Stanovy si môžete stiahnúť vo formáte PDF a vytlačiť.