Kategórie
Články

Prevádzkové pokyny

Vážení rodičia,
na základe Školského semaforu zo dňa 26.11.2021, ktorým sa riadi školské
vyučovanie vás informujeme na zmenu podmienok vstupu do budovy materskej
školy v časti „Základné prevádzkové pokyny“.
Základné prevádzkové pokyny
•Pri ceste do/zo školy sa žiak/zamestnanec riadi aktuálnymi opatreniami Úradu
verejného zdravotníctva SR a pokynmi miestne príslušného regionálneho úradu
verejného zdravotníctva. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského
zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný)
so
súhlasom riaditeľa.
• V prípade väčších škôl, a teda aj väčšieho počtu skupín/tried, je nutné rozdeliť
nástup do školy na niekoľko časových úsekov (napr. od 7:30 hod do 8:30 hod v 10
min. intervaloch) alebo využiť väčšie množstvo vchodov do školy a určiť presné
miesta vstupu (prípadne času) pre jednotlivé skupiny/triedy, aby nedochádzalo k
premiešavaniu žiakov.
• Ranný filter: – materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9
písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia, – ostatným druhom škôl odporúčame vykonávať ranný filter vo všetkých
farbách okresov COVID Automatu; pokiaľ sa riaditeľ rozhodne zaistiť
bezpečnosť a ochranu zdravia. a žiakov zavedením ranného filtra (napr. meranie
teploty), je pre žiakov záväzný.
• Škola zverejnení oznam podmienok vstupu do školy na vchodových dverách a
webovom sídle školy (Príloha č.3). Na komunikáciu externých osôb so školou počas
úradných (stránkových) hodín sa využíva dištančný spôsob komunikácie (písomne,
e- mail, a pod.).
Celé znenie Školského semafora nájdete na adrese:
https://www.minedu.sk/data/att/21286.pdf
Z uvedeného vyplýva, že VSTUP do budovy MŠ Ševčenkova je povolený len
osobám v režime OP (očkovaný, prekonaný).