Kategórie
Články

OZNAM

Vážení rodičia, v prípade, že pracujete v kritickej infraštruktúre alebo povaha vašej práce neumožňuje vykonávať ju z domu (obaja zákonní zástupcovia) a potrebujete vaše dieťa umiestniť  v MŠ Iľjušinova v období 18.1.- 22.1. 2021 oznámte túto skutočnosť riaditeľke mailom mssevcenkova35@gmail.com do 13.1.2021 do 13:00 hod.

Kategórie
Články

Oznam o prevádzke MŠ

Vážení rodičia,

v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 s účinnosťou  sa od 11. 01. 2021 mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka nebude v prevádzke od 11. 1. 2021 do 15.1.2021.Od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021 bude v prevádzka MŠ Iľjušinova a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti oboch zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. V prípade záujmu o materskú školu, oznámte túto skutočnosť riaditeľke materskej školy do 8.1.2020 do 10:00 hod mailom mssevcenkova35@gmail.com.

Kategórie
Články

Oznam o zmene výšky poplatkov

Vážení rodičia,

v zmysle VZN č. 15/2020 zo dňa 15.12.2020 o určení výšky príspevku za materskú školu sa poplatky za materskú školu počnúc mesiacom január 2021 menia na 40€/mesiac za každé dieťa bez ohľadu na trvalý pobyt, ktoré navštevuje materskú školu okrem detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Prosíme vás, aby ste si túto zmenenú výšku platby nastavili už za mesiac január 2021.

Kategórie
Články

Poplatok za december

Z dôvodu prerušenia prevádzky MŠ sa upravuje poplatok za december 2020:

–            30€  sa znižuje  na    24,28€

–          100€  sa znižuje  na    80,95€

Kategórie
Články

Prerušenie prevádzky

V čase vianočných prázdnin

21.12.2020 – 08.01.2021

bude prevádzka materskej školy prerušená.

Opäť sa stretneme 11.01.2021.

Kategórie
Články

Príde Mikuláš

Milé deti, v stredu 9.12.2020 o 9:00 hod do našej materskej školy príde Mikuláš. Pripravte si srdiečka, pesničky a básničky, aby sme ho mohli v našich triedach privítať.

Kategórie
Články

OZNAM o nariadení karanténnych opatrení

na základe epidemiologického vyšetrenia, nariaďuje RÚVZ plniť karanténne opatrenia v triede Myšky prerušením prevádzky do 8.11.2020. Prevádzka triedy Myšky bude opäť od 9.11.2020.

Prosíme vás monitorujte zdravotný stav vašich detí aj váš. V prípade zhoršenia zdravotného stavu kontaktujte ošetrujúceho lekára alebo záchrannú zdravotnú službu.

Kategórie
Články

Oznam o prerušení prevádzky

V čase jesenných prázdnin 30.10-02.11.2020 je prevádzka MŠ prerušená.

Kategórie
Články

Prevádzka MŠ od 1.10.2020 do odvolania od 6:30 do 16:30

V prípade, že vaše dieťa nemá problém s nosením rúška odporúčame, aby mali deti rúško počas výchovno-vzdelávacieho procesu. Taktiež, vás žiadame, aby každé dieťa malo v skrinke 2 náhradné rúška.

Kategórie
Články

D Ô L E Ž I T Ý O Z N A M!

Na základe oznámenia rodiča sa v triede JEŽKOVIA vyskytlo pozitívne testované dieťa na Covid-19. V tejto súvislosti na základe nariadenia RÚVZ  je prerušená prevádzka tried JEŽKOVIA a LIENKY od 24.9. do 27.9.2020. Všetky deti z týchto tried musia zostať v povinnej karanténe do 27.9.2020.

Prevádzka ostatných tried v zmysle Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia zo 16.9.2020 vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu ostáva v štandardnej prevádzke – ORANŽOVÝ semafor.