Kategórie
Rodičovské združenie

Zmena rodičovského príspevku

Dňa 13.9.2016 sa konalo plenárne zasadnutie rodičov MŠ Ševčenkova 35, na ktorom zúčastnení rodičia takmer jednohlasne odhlasovali zmenu príspevku rodičovskému združeniu.

Pôvodný poplatok 40€ na pol rok sa týmto zvyšuje na 50€ na pol rok.

Za tento návrh hlasovalo za 99 rodičov a zdržal sa 1 rodič.

V týchto dňoch prebieha distribúcia poštových poukazov triednymi učiteľkami na úhradu poplatku pre aktuálny polrok. Účet, na ktorý sa poukazujú poplatky, je v tvare IBAN SK3111000000002662250112. Uhradiť poplatok môžete aj pomocou QR kódu:

QR kod 50€

Týmto by sme Vás chceli požiadať o poukázanie prostriedkov do 31.10.2016, nakoľko prostriedky budú použité na odsúhlasený investičný zámer (nákup ležadiel).

Z poukázaných prostriedkov rodičovské združenie pravidelne hradí kultúrne podujatia, výlety, hygienické potreby, pranie prádla, darčeky, hračky, kancelárske potreby a ďalšie výdavky. Po neuhradení odsúhlaseného poplatku môže byť dieťaťu zamedzená účasť na kultúrnych podujatiach, výletoch a ďalších zdrojov, ktoré sú hradené z tohto poplatku.

Výkonný výbor v týchto dňoch vyhodnocuje ponuky na obstaranie nových ležadiel do všetkých tried.

Vzhľadom na finančnú náročnosť investičného zámeru, chceli by sme požiadať rodičov o úhradu príspevku vo výške 100€ a predplatiť si tým aj druhý polrok. Tento ústretový krok nám umožní bezodkladne objednať a uhradiť ležadlá v požadovanom množstve.

Pridaj komentár