Kategórie
Články Webstránka

OZNAM

Vážení rodičia,

V zmysle § 150a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „školský zákon“) a § 1 ods. 4 vyhlášky č.
541/2021 Z. z.
o materskej škole vás informujeme o dočasnom prerušení prevádzky

Materskej školy, Ševčenkova 35, Bratislava z hygienicko-epidemiologických dôvodov
(vysoká chorobnosť) od 20. 12. 2022 do 22. 12. 2022 a riaditeľka na dňa 23. 12. 2022
poskytuje riaditeľské voľno v zmysle § 150 školského zákona.

riaditeľka

Kategórie
Články

Prerušená prevádzka MŠ

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude v dňoch 14.12.-16.12.2022 (vrátane) prevádzka celej materskej školy prerušená. Opätovné obnovenie prevádzky materskej školy bude 19.12.2022.

Kategórie
Články

OZNAM

Dňa 31.10.2022 bude prevádzka v MŠ Ševčenkova 35, Bratislava, na základe stanoviska zriaďovateľa Mestskej časti Bratislava-Petržalka, prerušená.

Kategórie
Články

OZNAM

Riaditeľka Materskej školy, Ševčenkova 35, Bratislava si dovoľujem touto cestou vám oznámiť že dňa 2. 9. 2022 udeľujem na základe §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov z prevádzkových a organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

Prevádzka MŠ bude od 5. 9. 2022 od 6:30 hod.

Kategórie
Články

OZNAM

Riaditeľka Materskej školy, Ševčenkova 35, Bratislava si dovoľujem touto cestou vám oznámiť že dňa 2. 9. 2022 udeľujem na základe §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov z prevádzkových a organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

Prevádzka Materskej školy bude od 5. 9. 2022 od 6:30 hod.

Kategórie
Články

Zmena prevádzky MŠ – 22.7.2022

OZNAM

Vážení rodičia,
dovoľujem si vás touto cestou informovať o zmene prevádzky
materskej školy

dňa 22.7.2022

Prevádzka MŠ bude
od 6:30 – 15:30 hod
Vzhľadom na dlhodobé vysoké teploty nad 35°C, ktoré neumožňujú
pobyt detí vonku obzvlášť v popoludňajších hodinách, triedy
a prevádzkové miestnosti nie sú klimatizované, teda sú prehriate, čo
výrazne sťažuje prácu s deťmi. Detský i dospelý organizmus reaguje
na tieto teploty a materská škola nie je schopná za týchto podmienok
zabezpečiť ochranu zdravia detí a zamestnancov.
Uvedené opatrenia realizujeme v nadväznosti na príslušné
ustanovenia vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 99/2016 o podrobnostiach a ochrane zdravia pred záťažou teplom
a chladom.

V prípade pretrvávajúcich vysokých teplôt bude operatívne upravená
prevádzka MŠ aj v týždni od 25.7.-29.7.2022

Riaditeľka MŠ

Kategórie
Články

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2022/2023

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka po dohode s riaditeľkami jednotlivých materských škôl (ďalej len „MŠ“) so zriaďovateľom sa uskutoční

v termíne od 2.mája do 6.mája 2022

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí a zástupcov zariadenia sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“), v zmysle § 59 ods. 1, 2 školského zákona, budú prijímať:

deti vo veku od 3 rokov

prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

V zmysle § 59a zákona č.245/2008 Z.z. školského zákona plní povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre deti nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

Ostatné podmienky prijímania na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy sa po prijatí všetkých detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, budú prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

a) deti, ktoré nedovŕšia do 31.08.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude v školskom roku 2022/2023 žiadať o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky; zákonný zástupca takéhoto dieťaťa k žiadosti priloží aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (uprednostnené budú deti, ktoré majú trvalý pobyt na spádovej ulici),

b) súrodenci detí, ktoré budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole aj v školskom roku 2022/2023,

c) ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:

deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,

deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,

deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

Možnosti podania žiadostí

Riadne vyplnenú, oboma zákonnými zástupcami podpísanú a pediatrom potvrdenú žiadosť aj s prílohami,

 môžete podať:

1) osobne do rúk riaditeľky alebo zástupkyne materskej školy v dňoch 

2.-3.5.2022 v čase od 8,00 hod. do 16,30 hod.,

4.-6.5.2022 v čase od 8,00 hod. do 13,00 hod.,

            2) doporučene poštou

Elektronické žiadosti vyplnené cez web MŠ budú akceptované až po doručení MŠ v tlačenej podobe aj s prílohami v určenom termíne.

!Do poznámky na žiadosti treba uviesť všetky materské školy, do ktorých si podávate žiadosť.!

Ak podávate žiadosť o prijatie iba do našej materskej školy, do poznámky napíšte ,,žiadna“.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom najneskôr do 30. júna 2022.

Oznam prijímanie do MŠ:  

Tlačivo žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ: 

 Spádové materské školy:  

Vyhlásenie- splnomocnenie:

Vyhlásenie-podpis žiadosti zákonným zástupcom

Dotazník pripravenosti dieťaťa:

Kategórie
Články

Prerušená prevádzka MŠ

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude v dňoch 1.2.2022 až 4.2.2022 (vrátane) prevádzka celej materskej školy prerušená. Opätovné obnovenie prevádzky materskej školy bude 7.2.2022

riaditeľka

Kategórie
Články

Rozhodnutie o prerušení prevádzky MŠ

Kategórie
Články

Prevádzkové pokyny

Vážení rodičia,
na základe Školského semaforu zo dňa 26.11.2021, ktorým sa riadi školské
vyučovanie vás informujeme na zmenu podmienok vstupu do budovy materskej
školy v časti „Základné prevádzkové pokyny“.
Základné prevádzkové pokyny
•Pri ceste do/zo školy sa žiak/zamestnanec riadi aktuálnymi opatreniami Úradu
verejného zdravotníctva SR a pokynmi miestne príslušného regionálneho úradu
verejného zdravotníctva. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského
zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný)
so
súhlasom riaditeľa.
• V prípade väčších škôl, a teda aj väčšieho počtu skupín/tried, je nutné rozdeliť
nástup do školy na niekoľko časových úsekov (napr. od 7:30 hod do 8:30 hod v 10
min. intervaloch) alebo využiť väčšie množstvo vchodov do školy a určiť presné
miesta vstupu (prípadne času) pre jednotlivé skupiny/triedy, aby nedochádzalo k
premiešavaniu žiakov.
• Ranný filter: – materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9
písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia, – ostatným druhom škôl odporúčame vykonávať ranný filter vo všetkých
farbách okresov COVID Automatu; pokiaľ sa riaditeľ rozhodne zaistiť
bezpečnosť a ochranu zdravia. a žiakov zavedením ranného filtra (napr. meranie
teploty), je pre žiakov záväzný.
• Škola zverejnení oznam podmienok vstupu do školy na vchodových dverách a
webovom sídle školy (Príloha č.3). Na komunikáciu externých osôb so školou počas
úradných (stránkových) hodín sa využíva dištančný spôsob komunikácie (písomne,
e- mail, a pod.).
Celé znenie Školského semafora nájdete na adrese:
https://www.minedu.sk/data/att/21286.pdf
Z uvedeného vyplýva, že VSTUP do budovy MŠ Ševčenkova je povolený len
osobám v režime OP (očkovaný, prekonaný).