Kategórie
Materská škola

Termín a podmienky na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre šk. rok 2020/2021

Termín a podmienky na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre šk. rok 2020/2021

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa v zmysle § 59 ods.1 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní do materskej školy budú prijímať deti:

  1. spravidla deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov ich veku,
  2. prednostne deti, ktoré dovŕšili v roku 2020 piaty rok veku a majú v nasledujúcom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
  3. prednostne deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým plnením povinnej dochádzky

Pri prijímaní detí predložia zákonní zástupcovia písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s potvrdením o zdravotnom stave, vrátanie informácie o očkovaní – tlačivo “ Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským“ si môžete vyzdvihnúť v materskej škole alebo vytlačiť z tu.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy a vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

V súlade s §3 vyhlášky 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky 308/2009 určuje riaditeľka materskej školy po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí:

  1. v prípade zvýšeného záujmu o materskú školu budú prednostne prijímané deti, ktorých súrodenci budú aj v šk. roku 2020/2021 pokračovať v materskej škole.

Žiadosti na šk. rok 2020/21 sa budú prijímať v termíne

od 27. apríla do 30. apríla 2020 v kancelárii riaditeľky.

27. apríla 2020 8:00 – 12:30 hod
28. apríla 2020 8:00 – 12:30 hod
29. – 30. apríla 2020 12:30 – 16:00

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy oznámi riaditeľka najneskôr 18.6.2020 doporučenou poštou.

Bližšie informácie k prijímaniu detí do MŠ poskytne zákonným zástupcom detí v každej MŠ riaditeľka MŠ, jej zástupkyňa alebo pedagogická zamestnankyňa poverená zastupovaním riaditeľky MŠ.

Pridaj komentár