0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 StumbleUpon 0 0 Flares ×

Ilustračný obrázok

Ak chcete, aby vaše dieťa navštevovalo Materskú školu Ševčenkova 35 v školskom roku 2016/2017, potom si prečítajte čo ponúkame, podmienky prijatia, zoznam dokladov a využite termín prijímania žiadostí od 19. apríla do 3. mája 2017.

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa v zmysle § 59 ods.1 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní do materskej školy budú prijímať deti:

  • spravidla deti vo veku od 3 rokov (deti, ktoré v roku 2017 dovŕšia vek 3 roky), do 6 rokov ich veku,
  • prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
  • prednostne deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým plnením povinnej dochádzky.

Pri prijímaní detí predložia zákonní zástupcovia písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s potvrdením o zdravotnom stave, vrátanie očkovania – tlačivo “ Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským“ – môžete si ju stiahnuť tu.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy a vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

V súlade s §3 vyhlášky 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky 308/2009 určuje riaditeľka materskej školy po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí:

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy budú prednostne prijaté deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ Ševčenkova 35.

Žiadosti na šk. rok 2017/18 sa budú prijímať v termíne od 19. apríla do 3. mája 2017 čase od 10,00 – 12,00 hod v kancelárii riaditeľky.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy oznámi riaditeľka najneskôr do 9.6.2017.

Teším sa na stretnutie s Vami,
Mgr. Katarína Hovančíková Majdišová, riaditeľka MŠ Ševčenkova 35

You must be logged in to leave a reply.

WordPress Video Lightbox