Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Ševčenkova 35 za školský rok 2014/2015