Kategórie
Materská škola

Termín na predloženie potrebných dokladov súvisiacich s prijímaním na výchovu a vzdelávanie

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia číslo: 2020/12500:1-A2110 ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa §150 ods. 8 a §161k zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka nasledovne:

Termín na predloženie potrebných dokladov súvisiacich s prijímaním na výchovu a vzdelávanie (najmä potvrdenia, odporúčania a vyjadrenia) určený predchádzajúcimi rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu vydanými podľa §150 ods. 8 a §161k zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je do 14. augusta 2020.

Riaditeľ školy rozhodne o prijatí dieťaťa do 20. augusta 2020.

V tejto súvislosti vás prosíme, aby ste potrebné potvrdenia (potvrdenie od lekára k žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy) a rozhodnutia (o odklade povinnej školskej dochádzky) doručili riaditeľke materskej školy ideálne do 30. júna 2020, aby sme mohli urýchliť rozhodovací proces.

Pridaj komentár