Kategórie
Materská škola

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

Zákonní zástupcovia detí, ktoré navštevujú materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, a ktoré majú trvalý pobyt v Mestskej časti Bratislava-Petržalka minimálne 1 rok pred nástupom do materskej školy v zmysle VZN č. 7/2019 budú od 1. novembra 2019 platiť poplatok 30 eur.

 

Zákonných zástupcov, ktorých deti majú trvalý pobyt v Petržalke, žiadame vyplniť tlačivo „Súhlas so spracovaním a overením osobných údajov“, a odovzdať triednej učiteľke v zalepenej obálke do 24.09.2019Na obálke musí byť uvedená adresa podávateľa súhlasu a v ľavom hornom rohu súhlas s overením údajov.

Pokiaľ zákonní zástupcovia detí súhlas na overenie osobných údajov neodovzdajú, je potrebné, aby doniesli do materskej školy potvrdenie o trvalom pobyte dieťaťa z ohlasovne pobytu v zalepenej obálke. Na obálke zákonní zástupcovia uvedú „Stredisko služieb školám a školským zariadeniam“.

Ak zákonní zástupcovia detí neposkytnú súhlas so spracovaním a overením osobných údajov, alebo neodovzdajú informáciu z ohlasovne pobytu, že majú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Petržalka, budeme sa na nich pozerať ako na ne-Petržalčanov a budú uhrádzať od 01.11.2019 príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 100,- €.

 

Pridaj komentár