Kategórie
Články

Prevádzka MŠ od 22.2.2021

Vážení rodičia,

v tomto náročnom čase neistoty a obáv by sme vás chceli informovať, že MČ BA Petržalka po dôkladnom zvážení a odporúčaní RÚVZ chystá znovuobnovenie prevádzky materských škôl tam, kde to technické a personálne možnosti dovolia pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, teda predškoláci a deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre. Rovnako aj MŠ Ševčenkova sa pripravuje na znovuobnovenie prevádzky. Deti budú mať počas celého výchovno-vzdelávacieho procesu okrem času popoludnajšieho odpočinku rúško. Je potrebné deťom zabezpečiť minimálne 3 ks hygienicky zabalených rúšok do skrinky.
Vstup do budovy bude povolený len deťom. Zákonný zástupca odovzdá elektronickou formou svojej triednej učiteľke podpísané Čestné vyhlásenie a prílohu potvrdenia o negatívnm výsletku Ag testu nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie o prekonaní choroby nie staršie ako tri mesiace tak, ako je to uvedené v čestnom vyhlásení (výsledok testu alebo potvrdenie stačí k nahliadnutiu, nie je potrebné ho tlačiť ani odovzdávať kópiu). Počítajte prosím vás s časovou rezervou pri odovzdávaní a vyzdvihovaní detí. Do MŠ môže priviesť a prevziať iba zákonný zástupca, ktorý odovzdal Čestné vyhlásenie a prílohu k nahliadnutiu. Tieto opatrenia sú nastavené pre ochranu nielen detí, ale aj personálu, aby sme mohli zabezpečovať výchovu a vzdelávanie.V prípade, že máte záujem, aby váš predškolák nastúpil opäť do MŠ, nahláste váš záujem učiteľke najneskôr do štvrtka  18.2.2021 do 9:30 hod. (http://www.mssevcenkova.sk/rozdelenie-tried-2020-2021/) rovnako ak obaja rodičia pracujete v kritickej infraštruktúre a máte záujem dať dieťa do MŠ nahláste svoj záujem triednej učiteľke  do štvrtka  18.2.2021 do 9:30 hod. (http://www.mssevcenkova.sk/rozdelenie-tried-2020-2021/)Deti, ktoré nie sú predškoláci budú spojené do jednej triedy a nemusia byť so svojou učiteľkou. Deti, ktoré nenastúpia, ich rodičia nestrácajú nárok na pandemickú OČR. Najneskôr v piatok dopoludnia bude zverejnené rozhodnutie starostu, ktoré materské školy budú od pondelka 22.2.2021 v prevádzke. Rozumieme vašim výhradám,  všetkým nám chýba sociálny kontakt,   ale v tejto náročnej situácii je najdôležitejšie pripraviť čo najlepšie deti, ktoré od septembra nastupujú do základnej školy. Rešpektujme sa navzájom, aj my ako zamestnanci máme právo na ochranu a rovnako chceme chrániť vaše deti a tým aj vás. Zostaňme Covid negatívny, ale mysľou pozitívny.

Riaditeľka

Kategórie
Články

Prevádzka MŠ od 15.2.2021 do 19.2.2021

Milí rodičia,
na základe rozhodnutia zriaďovateľa ostáva prevádzka MŠ prerušená v týždni od 15.2.2021 do 19.2.2021. V prevádzke ostáva MŠ Bzovícka pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

Kategórie
Články

Záujem o MŠ od 15.2.2021

Vážení rodičia,

v prípade, že od pondelka 15. 02. 2021 by bola obnovená prevádzka
MŠ Ševčenkova, prosíme Vás o vyslovenie záujmu o umiestnenie vášho dieťaťa do materskej školy. Váš záujem oznámte triednej učiteľke mailom ( http://www.mssevcenkova.sk/rozdelenie-tried-2020-2021/ ) do 11. 02. 2021 do 9:00 h. Deti budú mať počas celého výchovno-vzdelávacieho procesu okrem času popoludnajšieho odpočinku rúško. Je potrebné deťom zabezpečiť minimálne 3 ks hygienicky zabalených rúšok do skrinky.Vstup do budovy bude povolený len deťom. Zákonný zástupca odovzdá elektronickou formou svojej triednej učiteľke podpísané Čestné vyhlásenie a prílohu potvrdenia o negatívnm výsletku Ag testu nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie o prekonaní choroby nie staršie ako tri mesiace tak, ako je to uvedené v čestnom vyhlásení. Počítajte prosím vás s časovou rezervou pri odovzdávaní a vyzdvihovaní detí. Do MŠ môže priviesť a vyzdvihnúť dieťa iba zákonný zástupca, ktorý odovzdal Čestné vyhlásenie a prílohu. Tieto opatrenia sú nastavené pre ochranu nielen detí, ale aj personálu, aby sme mohli zabezpečovať výchovu a vzdelávanie.

riaditeľka  

Kategórie
Články

Prevádzka MŠ od 8.2.2021

Milí rodičia,

na základe rozhodnutia zriaďovateľa ostáva prevádzka materských škôl v pôsobnosti MČ Petržalka prerušená v týždi od 8.2.2021 do 12.2.2021. V prevádzke ostáva MŠ Bzovícka pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

Riaditeľka

Kategórie
Články

Obnovenie prevádzky MŠ

Vážení zákonní zástupcovia,

dovoľujeme si vás touto cestou informovať o prevádzke materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka.

V prípade uspokojivých výsledkov z testovania, ktoré bude prebiehať v dňoch od 06. 02. 2021 do 07. 02. 2021, bude prevádzka materských škôl obnovená najskôr od 09. 02. 2021.

V prípade neuspokojivých výsledkov z uvedeného testovania a na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR budú mať materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka naďalej prerušenú prevádzku.

O aktuálnej situácii Vás budeme operatívne informovať na webovej stránke materskej školy.

Dňa 08. 02. 2021 bude v prevádzke MŠ Bzovícka 6, Bratislava pre deti zákonných zástupcov kritickej infraštruktúry a deti zákonných zástupcov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domácnosti.

Kategórie
Články

Otvorenie MŠ 8.2.2021

Vážení rodičia,

dovoľujeme si vás osloviť v súvislosti s pripravovaným otvorením materskej školy v prípade priaznivej epidemiologickej situácie od 8.2.2021 za prísnych epidemiologických opatrení ako je zákaz vstupu do budovy rodičov detí, aby sme zabránili kumulovaniu sa osôb v malých priestoroch šatní. Potrebné je vyplniť čestné vyhlásenie rodiča o negatívnom výsledku testu alebo potvrdenie o prekonaní choroby – Tlačivo MŠ SR. Prevádzka MŠ je plánovaná od 6:30-16:30 hod. a v prípade, že ju zriaďovateľ obnoví, o čom vás budeme informovať, vás prosím o prejavenie záujmu nástupu vášho dieťaťa do MŠ mailom triednym učiteľkám (mail na triedne učiteľky: http://www.mssevcenkova.sk/rozdelenie-tried-2020-2021//) najneskôr do 5.2.2021 do 7:30 hod.
Verím, že spoločnými silami a s dávkou tolerancie všetko spolu bezpečne zvládneme.

Kategórie
Články

OZNAM

Vážení rodičia,od 1.2.2021 dochádza k zmene v prevádzke materských škôl v súvislosti s mimoriadnym prerušením vyučovania bude v prevádzke MŠ Bzovícka len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti obochzákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. V prípade záujmu o materskú školu oznámte túto skutočnosť riaditeľke mailom mssevcenkova35@gmail.com do 27.1.2021 do 14:00 hod.Naďalej pozorne sledujte informácie. O všetkých zmenách vás budeme informovať.

Kategórie
Články

Oznam o prevádzke MŠ

Milí rodičia,

v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 s účinnosťou  sa od 11. 01. 2021 mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka nebude v prevádzke od 25. 1. 2021 do 29.1.2021.Od 25. 1. 2021 do 29. 1. 2021 bude v prevádzka iná MŠ a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti oboch zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. V prípade záujmu o materskú školu, oznámte túto skutočnosť riaditeľke materskej školy do 20.1.2020 do 13:00 hod mailom mssevcenkova35@gmail.com.

Kategórie
Články

Oznam o prerušení prevádzky

Vážení rodičia,

v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810
s účinnosťou sa od 11. 01. 2021 mimoriadne prerušuje
vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.
V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa 23 materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka nebude v prevádzke od 18. 1. 2021 do 22.1.2021.
Od 18. 1. 2021 do 22. 1. 2021 bude v prevádzka MŠ
Iľjušinova a to len pre deti oboch zákonných zástupcov
pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti oboch
zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Kategórie
Články

OZNAM

Vážení rodičia, v prípade, že pracujete v kritickej infraštruktúre alebo povaha vašej práce neumožňuje vykonávať ju z domu (obaja zákonní zástupcovia) a potrebujete vaše dieťa umiestniť  v MŠ Iľjušinova v období 18.1.- 22.1. 2021 oznámte túto skutočnosť riaditeľke mailom mssevcenkova35@gmail.com do 13.1.2021 do 13:00 hod.