Kategórie
Materská škola

Oznámenie o zmene termínov a postupu prijímania žiadostí na predprimárne vzdelávanie

OZNÁMENIE

o zmene termínov a postupu prijímania žiadostí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Ševčenkova 35, Bratislava – Petržalka na školský rok 2020/2021

Na základe rozhodnutia číslo 2020/10610:1-A1030 Ministra školstva, vedy výskumu a športu SR, žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa budú podávať v

termíne od 30. apríla do 31. mája 2020

za podmienok:

  1. Podávanie žiadostí sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových podmienok konkrétnej materskej školy s dodržaním hygienicko – epidemiologických opatrení.
  2. Potvrdenie o zdravotnom stave sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
  3. Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Materská škola Ševčenkova 35 bude prijímať žiadosti bezkontaktne.

Žiadosť zákonný zástupca podá:

  • e-mailom na adresu materskej školy (mssevcenkova35@gmail.com, mssevcenkova@strediskoskole.sk) v termíne od 30.4. do 31.5.2020
  • osobne: jeden zákonný zástupca vloží do pripravenej papierovej schránky v hlavnom vchode 1 žiadosť bez obálky za dodržania prísnych hygienicko- epidemiologických opatrení v dňoch 4.5. 2020, 11.5.2020, 18.5.2020 a 25.5.2020 v čase od 13:00h do 15:00h.

Na žiadosti musí byť uvedené, že žiadosť podávate do MŠ Ševčenkova. Do poznámky prosím uveďte, či podávate žiadosť aj na inú materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Petržalka, ak áno, uveďte na ktorú. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo s poruchami výživy, túto informáciu tiež uveďte do poznámky. Žiadosť o prijatie dieťaťa si môžete stiahnuť tu.

Žiadosť musí byť podpísaná zákonným zástupcom.

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa v zmysle § 59 ods.1 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní do materskej školy budú prijímať deti:

  1. spravidla deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov ich veku,
  2. prednostne deti, ktoré dovŕšili v roku 2020 piaty rok veku a majú v nasledujúcom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
  3. prednostne deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým plnením povinnej dochádzky

V súlade s §3 vyhlášky 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky 308/2009 určuje riaditeľka materskej školy po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí:

  1. v prípade zvýšeného záujmu o materskú školu budú prednostne prijímané deti, ktorých súrodenci budú aj v šk. roku 2020/2021 pokračovať v materskej škole.

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy oznámi riaditeľka najneskôr 30.6.2020 doporučenou poštou.

 

V Bratislave, 1.4.2020 
Mgr. Katarína Majdišová

                                                 riaditeľka školy

Pridaj komentár