Kategórie
Články

Oznam o prerušení prevádzky

Vážení rodičia,

v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810
s účinnosťou sa od 11. 01. 2021 mimoriadne prerušuje
vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.
V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa 23 materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka nebude v prevádzke od 18. 1. 2021 do 22.1.2021.
Od 18. 1. 2021 do 22. 1. 2021 bude v prevádzka MŠ
Iľjušinova a to len pre deti oboch zákonných zástupcov
pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti oboch
zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.