Kategórie
Články

Oznam o prerušení prevádzky

V čase jesenných prázdnin 30.10-02.11.2020 je prevádzka MŠ prerušená.

Kategórie
Články

Prevádzka MŠ od 1.10.2020 do odvolania od 6:30 do 16:30

V prípade, že vaše dieťa nemá problém s nosením rúška odporúčame, aby mali deti rúško počas výchovno-vzdelávacieho procesu. Taktiež, vás žiadame, aby každé dieťa malo v skrinke 2 náhradné rúška.

Kategórie
Články

D Ô L E Ž I T Ý O Z N A M!

Na základe oznámenia rodiča sa v triede JEŽKOVIA vyskytlo pozitívne testované dieťa na Covid-19. V tejto súvislosti na základe nariadenia RÚVZ  je prerušená prevádzka tried JEŽKOVIA a LIENKY od 24.9. do 27.9.2020. Všetky deti z týchto tried musia zostať v povinnej karanténe do 27.9.2020.

Prevádzka ostatných tried v zmysle Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia zo 16.9.2020 vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu ostáva v štandardnej prevádzke – ORANŽOVÝ semafor.

Kategórie
Články

Voľby do Rady školy

Vážení rodičia,

dňa 17.9.2020  (štvrtok) sa v Materskej škole, Ševčenkova 35, Bratislava na základe skončenia funkčného obdobia Rady školy uskutočnia riadne voľby členov do Rady školy za zákonných zástupcov. Volebné lístky a hlasovacia urna budú pripravené pri vchodoch do MŠ v čase od 7:00-8:00 hod. Z uchádzačov vyberte 4 kandidátov, zakrúžkujte ich, vyplnený volebný lístok vhoďte do urny a   zapíšte sa do prezenčnej listiny.

Kategórie
Články

Prevádzka materskej školy do 30.09.2020 od 7:00 do 16:00

Kategórie
Rodičovské združenie

Rodičovský príspevok na školský rok 2020-2021

Pripomíname rodičom, že príspevok na Rodičovské združenie treba uhradiť do 15.10.2020

Kategórie
Články

Začiatok šk. roka 2020/2021

Vážení zákonní zástupcovia,

prihováram sa vám na začiatku školského roku 2020/2021 touto netradičnou formou. Máme za sebou všetci veľmi náročné obdobie, ktoré nás mnohému naučilo, v mnohom nás obmedzilo a prinieslo veľa nového – nečakaného, nepozaného.

Chcem vás poprosiť, o čo najväčšiu dávku trpezlivosti v tomto pre nás všetkých náročnom období. Spoločnými silami všetko určite zvládneme a deťom tak uľahčíme vstup do materskej školy. Veľmi nás mrzí, že táto neštandardná situácia neumožní deťom priniesť so sebou do MŠ žiadneho „domáceho mojkáčika“, ktorý by mu spríjemnil pobyt v MŠ, ale verím, že po správnom vysvetlení rizík a nebezpečenstiev to deti zvládnu aj bez nich.

Touto cestou vás chcem poprosiť o dodržiavanie hygienických opatrení ako je nosenie rúška, dodržiavanie dostatočných odstupov a častá dezinfekcia rúk. Deti v materskej škole nebudú musieť nosiť rúška, avšak ak ich budú mať, budú viac chrániť seba pred prípadnou infekciou, či prípadným rozširovaním chorôb.

Pri vypĺňaní všetkých dokumentov a najmä vyhlásení o zdravotnom stave ste povinní uvádzať pravdivé informácie. Uvedomte si, že aj my sme ľudia a aj nám hrozí rovnaké riziko nákazy. Ak ostaneme doma MY – učitelia či ostatný personál, nebudeme schopní zabezpečiť prevádzku materskej školy a táto bude musieť byť prerušená. Buďme k sebe navzájom ohľaduplní.

Prevádzka MŠ v čase od 2.9.-14.9.2020

7:00 -16:00

Budova bude sprístupnená rodičom v čase od 7:00 – 8:00 hod (nenechajte svoj príchod na poslednú chvíľu vzhľadom k tomu, že v šatni sa môžu zdržiavať najviac traja rodičia a tri deti) , v čase obeda: 11:45- 13:10 hod, popoludní 14:45 – 16:00 hod. V prípade priaznivého počasia budú deti popoludní na školskom dvore.

Vstup do budovy je umožnený 1 rodič  – 1 dieťa, rodič je povinný mať prekryté dýchacie cesty rúškom.

Podľa možností si zabezpečte jednorázové návleky na obuv.

Pokyny pre rodičov/zákonných zástupcov detí navštevujúcich v šk.r.2020/2021             MŠ Ševčenkova 35

  1. Pokyny pre rodičov detí, ktoré už v predchádzajúcom školskom roku navštevovali materskú školu.
  1. Dokumentácia

Tlačivá sú na www.mssevcenkova.sk v časti  TLAČIVÁ

– Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk.roka 2020/2021

– Zápisný lístok stravníka v MŠ Ševčenkova

V prípade diétneho stavovania: žiadosť o diétne stravovanie

Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa 

– nahlásiť zmenu kontaktných údajov a poisťovní

  • Platby

Pridelený variabilný symbol dieťaťa ostáva v platnosti VS: 9127….

Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ uhradiť v zmysle platného VZN MČ Bratislava-Petržalka č. 7/2019 (v termíne od 1.9. do 10.9.2020).

Od 1.7.2020 všetky materské školy patria pod MČ Bratislava-Petržalka. Stredisko služieb školám a školským zariadenia už nespracúva evidenciu poplatkov za pobyt dieťaťa v MŠ. Preto je potrebné u detí u ktorých nastala zmena (mimo predškolákov) opätovne podať Súhlas so spracúvaním a overením osobných údajov pre MČ Bratislava-Petržalka.

Do 15.9.2020 treba podať Žiadosť o poskytnutie zľavy z príspevku.

Pokyny ku realizácii platieb na školské stravovanie sú uvedené v zápisnom lístku pre konkrétne dieťa.

  • Osobné veci

– rúško 2 ks

– náhradné oblečenie (podpísané)

– prezuvky (pevná obuv, nie šlapky, kroksy)

– pyžamo

– cvičebný úbor vo vrecku (predškoláci)

– tašku na prenášanie osobných vecí.

  • Pokyny pre rodičov novoprijatých detí v školskom roku 2020/2021
  1. Dokumentácia

Tlačivá sú na www.mssevcenkova.sk v časti  TLAČIVÁ

– Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk.roka 2020/2021

– Zápisný lístok stravníka v MŠ Ševčenkova

V prípade diétneho stavovania: žiadosť o diétne stravovanie

– Súhlas so spracovaním osobných údajov

– Osobné údaje do RIS

Preukaz poistenca (fotokópia)

– Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa 

2. Platby

Pridelený variabilný symbol dieťaťa v tvare VS: 9127…. vám odovzdá triedna učiteľka

Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ je potrebné uhradiť v zmysle platného VZN MČ Bratislava-Petržalka č. 7/2019 v termíne od 1.9. do 10.9.2020. K tomu je potrebné  (mimo predškolákov) podať prostredníctvo materskej školy v zalepenej obálke, alebo priamo na oddelenie školstva MČ Bratislava-Petržalka Súhlas so spracúvaním a overením osobných údajov. Do 15.9.2020 treba podať Žiadosť o poskytnutie zľavy z príspevku.

Pokyny ku realizácii platieb na školské stravovanie sú uvedené v zápisnom lístku pre konkrétne dieťa.

3. Osobné veci

– rúško 2 ks

– náhradné oblečenie (podpísané)

– prezuvky (pevná obuv, nie šlapky, kroksy)

– pyžamo

– cvičebný úbor vo vrecku (predškoláci)

– tašku na prenášanie osobných vecí.

Kategórie
Materská škola

Termín na predloženie potrebných dokladov súvisiacich s prijímaním na výchovu a vzdelávanie

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia číslo: 2020/12500:1-A2110 ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa §150 ods. 8 a §161k zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka nasledovne:

Kategórie
Materská škola

Zmena školského poplatku zaj jún

Vážení rodičia,

poplatok za mesiac jún 2020 bol stanovený nasledovne:

Deti, ktoré nastúpili k 1.6.2020 uhrádzajú poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole 30,- Eur alebo 100,- Eur podľa toho, ako platili za bežnej prevádzky.
Deti, ktoré nastúpili od 15.6.2020 uhrádzajú poplatok vo výške 16,36 Eur (30/22*12=16,36) alebo 54,55 Eur (100/22*12=54,55)

Kategórie
Materská škola

Vrátenie školského poplatku za marec

Vážení rodičia,

výška poplatku za marec 2020, bola stanovená nasledovne:
Počet pracovných dní 22.
Počet dní dochádzka 6 (do 9.3.2020).

Pri platbe 30,- Eur je výška poplatku za marec 8,18 Eur (rozdiel je 21,82 Eur)
Pri platbe 100,- Eur je výška poplatku 27,27 Eur (rozdiel je 72,73 Eur)

Rozdiel bude vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa na základe jeho žiadosti s uvedením čísla účtu na, ktorý treba preplatok vrátiť.