0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 StumbleUpon 0 0 Flares ×

OZNÁMENIE

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR sa s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre deti:

A)

  • zdravotníkov
  • záchranárov
  • hasičov
  • príslušníkov policajného zboru
  • príslušníkov ozbrojených síl
  • pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení
  • nepedagogických zamestnancov škôl a škôl a školských zariadení

B)

  • ktoré od 1. septembra 2020 začnú plniť povinnú školskú dochádzku v príslušnej základnej škole

C)

  •  podľa kapacitných a personálnych možností materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

Uvedené podmienky sa nevzťahujú na deti, ktoré majú výnimku v stravovaní (deti zaradené do triedy s poruchami výživy a deti ktoré si na základe odporúčania lekára prinášajú stravu z domu) – tieto deti od 1. júna 2020 nebudú materskú školu navštevovať z hygienicko-epidemiologických dôvodov.

Žiadame zákonných zástupcov detí, ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v odseku A alebo B, aby oznámili riaditeľke materskej školy na e-mail do 25. mája 2020 záujem o návštevu materskej školy.

V prípade detí zamestnancov vo výkone (A) je potrebné predložiť riaditeľke materskej školy čestné prehlásenie o tom, že patria do danej skupiny zamestnancov (tlačivo – príloha) na e-mail (scan) do 25. mája 2020.

Prevádzka materskej školy sa bude riadiť opatreniami, rozhodnutiami a usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a zriaďovateľa.

You must be logged in to leave a reply.