Kategórie
Články

Oznam o prevádzke MŠ

Milí rodičia,

v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 s účinnosťou  sa od 11. 01. 2021 mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka nebude v prevádzke od 25. 1. 2021 do 29.1.2021.Od 25. 1. 2021 do 29. 1. 2021 bude v prevádzka iná MŠ a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti oboch zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. V prípade záujmu o materskú školu, oznámte túto skutočnosť riaditeľke materskej školy do 20.1.2020 do 13:00 hod mailom mssevcenkova35@gmail.com.