0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 StumbleUpon 0 0 Flares ×

Vážený zákonný zástupcovia, 
v súvislosti s novelou zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, z ktorého vyplýva, že každé dieťa ktoré navštevuje posledný ročník  materskej školy a má nárok na dotáciu  na podporu výchovy k stravovacím návykom s účinnosťou od 1.1.2019 vás chcem informovať, Že nejde o bezplatné stravovanie ale o DOTÁCIU, ktorá je určená na podporu výchovy k stravovacím návykom.
Nárok na dotáciu majú:
a) deti predškolského veku, ktoré do 31.08.2018 dovŕšili päť rokov veku,
b) deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
c) deti s dodatočne odloženou povinnou dochádzkou,
d) deti, navštevujúce MŠ, ktoré sú z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – sú to aj mladšie deti, nie len deti uvedené pod písmenami a), b), c).
 
V zmysle VZN mestskej časti č. 1/2012 v znení VZN č. 3/2015 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Petržalka, zákonní zástupcovia detí budú aj naďalej uhrádzať rozdiel medzi poskytovanou dotáciou a finančným limitom na nákup potravín (4. finančné pásmo 1,27 € a dotáciu poskytovanou MPSVaR SR vo výške 1,20 €/deň je 0,07 €). 
Nezmenená v zmysle uvedeného VZN ostáva výška príspevku zákonných zástupcov dieťaťa na čiastočnú úhradu režijných nákladov v sume 0,30€ /deň za celodennú stravu.
 
Nárok na dotáciu majú všetky deti uvedené pod písmenami a, b, c, d, ktoré majú diétne stravovanie a na základe odborného posúdenia lekára im diétnu stravu zabezpečujú zákonní zástupcovia donáškou. Za tieto deti zákonní zástupcovia neplatia doplatok za nákup potravín (0,07€) a podľa súčasného platného VZN ani poplatok za režijné náklady (0,30€). Zákonní zástupcovia dostanú na účet dotáciu vo výške 1,20€/deň a to za deň, kedy sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole.
 
 
Riaditeľka materskej školy

You must be logged in to leave a reply.