0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 StumbleUpon 0 0 Flares ×

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa v zmysle § 59 ods.1 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní do materskej školy budú prijímať deti:

  1. spravidla deti vo veku od 3 rokov (deti, ktoré v roku 2019 dovŕšia vek 3 roky), do 6 rokov ich veku,
  2. prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
  3. prednostne deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým plnením povinnej dochádzky

Pri prijímaní detí predložia zákonní zástupcovia písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s potvrdením o zdravotnom stave, vrátanie informácie o očkovaní – tlačivo “ Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským“ si môžete vyzdvihnúť v materskej škole alebo vytlačiť z tu.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy a vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

V súlade s §3 vyhlášky 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky 308/2009 určuje riaditeľka materskej školy po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí:

  1. v prípade zvýšeného záujmu o materskú školu budú prednostne prijímané deti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu.

Žiadosti na šk. rok 2019/20 sa budú prijímať v termíne od 8. apríla do 16. apríla 2019 v kancelárii riaditeľky

    8. apríla 2019 10:00 – 12:00, 13:00 -15:00 hod
    9. apríla 2019 10:00 – 12:00, 13:00 -15:00 hod
    10. – 16. apríla 2019 10:00 – 13:00

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy oznámi riaditeľka najneskôr do 14.6.2019 doporučenou poštou.

Bližšie informácie k prijímaniu detí do MŠ poskytne zákonným zástupcom detí v každej MŠ riaditeľka MŠ, jej zástupkyňa alebo pedagogická zamestnankyňa poverená zastupovaním riaditeľky MŠ.

You must be logged in to leave a reply.