0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 StumbleUpon 0 0 Flares ×

Ak chcete, aby vaše dieťa navštevovalo Materskú školu Ševčenkova 35 v školskom roku 2018/2019, potom si prečítajte podmienky prijatia, zoznam dokladov a využite termín prijímania žiadostí od 16. apríla do 27. apríla 2018.

Termín a podmienky na prijímanie detí na pred-primárne vzdelávanie pre šk. rok 2018/2019
Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa v zmysle § 59 ods.1 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní do materskej školy budú prijímať deti:

  • spravidla deti vo veku od 3 rokov (deti, ktoré v roku 2018 dovŕšia vek 3 roky), do 6 rokov ich veku
  • prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom roku plniť povinnú školskú dochádzku
  • prednostne deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým plnením povinnej dochádzky
  • v prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy budú prednostne prijaté deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ Ševčenkova.

Pri prijímaní detí predložia zákonní zástupcovia písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s potvrdením o zdravotnom stave, vrátanie informácie o očkovaní – tlačivo.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy a vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.
V súlade s §3 vyhlášky 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky 308/2009 určuje riaditeľka materskej školy po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí:
Žiadne ďalšie podmienky neurčujem.

 

Žiadosti na šk. rok 2018/19 sa budú prijímať v termíne od 16. apríla do 27. apríla 2018 v kancelárii riaditeľky.
 
16. apríla 2018 od 10:00 – 12:00 hod a od 13:00 – 16:30 hod
17. apríla 2018 od 10:00 – 12:00 hod a od 13,00 – 16:30 hod
18. apríla 2018 – 27. apríla 10:00 – 12:00 hod

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy oznámi riaditeľka najneskôr do 15. 6. 2018 doporučenou poštou.

 

 

Teším sa na stretnutie s Vami,
Mgr. Katarína Hovančíková Majdišová, riaditeľka MŠ Ševčenkova 35

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským si môžete stiahnuť vo formáte *.doc alebo vo formáte *.pdf

 

 

You must be logged in to leave a reply.

WordPress Video Lightbox