Kategórie
Články

Oznam o prevádzke MŠ

Vážení rodičia,

v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 s účinnosťou  sa od 11. 01. 2021 mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka nebude v prevádzke od 11. 1. 2021 do 15.1.2021.Od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021 bude v prevádzka MŠ Iľjušinova a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti oboch zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. V prípade záujmu o materskú školu, oznámte túto skutočnosť riaditeľke materskej školy do 8.1.2020 do 10:00 hod mailom mssevcenkova35@gmail.com.

Kategórie
Články

Oznam o zmene výšky poplatkov

Vážení rodičia,

v zmysle VZN č. 15/2020 zo dňa 15.12.2020 o určení výšky príspevku za materskú školu sa poplatky za materskú školu počnúc mesiacom január 2021 menia na 40€/mesiac za každé dieťa bez ohľadu na trvalý pobyt, ktoré navštevuje materskú školu okrem detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Prosíme vás, aby ste si túto zmenenú výšku platby nastavili už za mesiac január 2021.